18_36 การทำงานเชิงรุก (Proactive Behavior)

18,000.00฿

การทำงานให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีความรอบคอบ และรู้จักที่จะเรียนรู้ข้อผิดพลาดในอดีต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต แต่หากบุคลากรในองค์กรไม่มีการวางแผนที่ดี ขาดความรอบคอบ และไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ก็จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นไม่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกจะช่วยให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมนั้น มีการทำงานที่วางแผนงานล่วงหน้า  อย่างละเอียดรอบคอบ  มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

หลักสูตร : การทำงานเชิงรุก (Proactive Behavior)

หลักการและเหตุผล

การทำงานให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีความรอบคอบ และรู้จักที่จะเรียนรู้ข้อผิดพลาดในอดีต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต แต่หากบุคลากรในองค์กรไม่มีการวางแผนที่ดี ขาดความรอบคอบ และไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ก็จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นไม่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกจะช่วยให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมนั้น มีการทำงานที่วางแผนงานล่วงหน้า  อย่างละเอียดรอบคอบ  มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมรู้จักที่จะเรียนรู้ในการแก้ปัญหาในการทำงาน
  3. เพื่อให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เทคนิคในการทำงานเชิงรุก และมีการแก้ปัญหาในระหว่างการทำงานอย่างมืออาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการบรรยาย

  • ความหมายของการทำงานเชิงรุก
  • การสร้างทัศนคติในการทำงานเชิงรุก
  • เทคนิคของการทำงานเชิงรุก

การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา และนำเสนอ

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 60%  Workshop นำเสนอผลงาน  40%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***