18_35 จิตวิทยาการขายงาน (psychology for sale)

18,000.00฿

ความสำเร็จในการขายงานนั้นก็คือการเข้าถึงลูกค้า ทั้งในเรื่องของความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า การที่ผู้ขายงานสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จในการขายงาน ดังนั้นการขายงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำหลักการทางจิตวิทยาการขายงานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การขายงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ที่ผ่านมาพนักงานขายที่มุ่งการขาย ทำยอดการขายโดยไม่สนใจว่าลูกค้าจะมีความต้องการหรืออยากได้อะไร ไม่ศึกษาความต้องการมุ่งแต่ความสำเร็จตนเองก็อาจทำให้ไม่เกิดการปิดการขายหรือไม่เกิดการใช้ซ้ำ ส่งผลให้ปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานขาย

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการขายงาน และสามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นไปสู่การนำเสนอผลงานของตัวเองให้มีความน่าดึงดูด เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการขายงานของตนเอได้สูงสุด

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

หลักสูตร : จิตวิทยาการขายงาน (psychology for sale)

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จในการขายงานนั้นก็คือการเข้าถึงลูกค้า ทั้งในเรื่องของความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า การที่ผู้ขายงานสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จในการขายงาน ดังนั้นการขายงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำหลักการทางจิตวิทยาการขายงานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การขายงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ที่ผ่านมาพนักงานขายที่มุ่งการขาย ทำยอดการขายโดยไม่สนใจว่าลูกค้าจะมีความต้องการหรืออยากได้อะไร ไม่ศึกษาความต้องการมุ่งแต่ความสำเร็จตนเองก็อาจทำให้ไม่เกิดการปิดการขายหรือไม่เกิดการใช้ซ้ำ ส่งผลให้ปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานขาย

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการขายงาน และสามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นไปสู่การนำเสนอผลงานของตัวเองให้มีความน่าดึงดูด เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการขายงานของตนเอได้สูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการต่างๆ ทางจิตวิทยาที่จำเป็นสำหรับการขายงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการจิตวิทยาการขายงานจากทีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอผลงานของตัวเองให้มีความน่าดึงดูด เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการขายงาน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่อง หลักจิตวิทยาในการขายงาน และสามารถประยุกต์หลักการทางจิตวิทยาไปปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบการขายงานของตนเองได้ มีความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอขายผลงานของตนเองให้มีความน่าดึงดูด และเพิ่มโอกาสในการขายงานได้สำเร็จ

หัวข้อการบรรยาย

 • ความหมายของจิตวิทยา
 • ทำไมถึงต้องใช้ “จิตวิทยา” ในการขายงาน
 • ข้อแตกต่างในการใช้และไม่ใช้จิตวิทยาในการขายงาน
 • ประโยชน์ของการใช้จิตวิทยาในการขายงาน
 • ทฤษฎีเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
 • แนวคิดความพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าเชิงจิตวิทยา (consumer behavior)
 • หลักการทางจิตวิทยาที่ใช้ในการขายงาน
 • ฝึกการนำเสนอขายงานโดยประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยา
 • ผู้เข้าอบรมฝึกการนำเสนอขายงานของตนเอง ด้วยหลักการจิตวิทยาการขายงาน
 • เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
 • แก้ไขปัญหาและนำเสนอ

 

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 60%  Workshop นำเสนอผลงาน  40%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***