18_34 จิตวิทยาการทำงาน (Work Psychology)

18,000.00฿

ในการบริหารจัดการคน  นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นิยมนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้เป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการจูงใจพนักงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้น จึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมของคนในองค์กร เพื่อออกแบบโปรแกรมที่ใช้สำหรับการพัฒนาบุคลากร ในการสื่อสารกับคนอื่นนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การสื่อสารให้ตรงใจกับบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งเป็นเรื่องที่ยาก เพราะคุณไม่รู้เลยว่าต้องแสดงออกแบบไหนถึงจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดี นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรเรียนรู้วิธีทางด้านจิตวิทยาง่ายๆเพื่อความราบรื่นใน ชีวิตทำงาน  และสร้างเพื่อนร่วมงานดีๆไว้

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องแนวความคิดที่เป็นระบบที่ถูกต้องและสามารถเรียนรู้เชิงจิตวิทยา หรือวิธีการดูว่าคนแต่ละคนเป็นคนยังไงซึ่งง่ายทำงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

หลักสูตร : จิตวิทยาการทำงาน (Work Psychology)

หลักการและเหตุผล

ในการบริหารจัดการคน  นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นิยมนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้เป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการจูงใจพนักงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้น จึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมของคนในองค์กร เพื่อออกแบบโปรแกรมที่ใช้สำหรับการพัฒนาบุคลากร ในการสื่อสารกับคนอื่นนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การสื่อสารให้ตรงใจกับบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งเป็นเรื่องที่ยาก เพราะคุณไม่รู้เลยว่าต้องแสดงออกแบบไหนถึงจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดี นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรเรียนรู้วิธีทางด้านจิตวิทยาง่ายๆเพื่อความราบรื่นใน ชีวิตทำงาน  และสร้างเพื่อนร่วมงานดีๆไว้

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องแนวความคิดที่เป็นระบบที่ถูกต้องและสามารถเรียนรู้เชิงจิตวิทยา หรือวิธีการดูว่าคนแต่ละคนเป็นคนยังไงซึ่งง่ายทำงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมของคนในองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดจากทีได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับคนในองค์กรและปรับใช้กันการทำงานได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคด้านจิตวิทยาที่จะทำให้ชีวิตในการทำงานง่ายขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการทำงานร่วมกัน จัดระบบความคิดและพฤติกรรมของคนในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย และได้รู้ถึงวิธีและเทคนิคทางด้านจิตวิทยาง่ายๆเพื่อความราบรื่นใน ชีวิตทำงาน  และสร้างเพื่อนร่วมงานดี ๆ ไว้

หัวข้อการบรรยาย

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยา
 • อธิบายถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
 • จิตวิทยาในการทำงาน
 • อธิบายถึงความสำคัญในการใช้จิตวิทยาเพื่อการทำงาน
 • เทคนิคด้านจิตวิทยาที่จะทำให้ชีวิตในการทำงานง่ายขึ้น
 • ทฤษฎีและแนวคิดเชิงจิตวิทยา
 • ประโยชน์ของการเรียนรู้จิตวิทยาเพื่อการทำงาน
 • เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
 • แก้ไขปัญหาและนำเสนอ

 

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 60%  Workshop นำเสนอผลงาน  40%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***