18_33 การให้บริการทางโทรศัพท์

18,000.00฿

ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทำให้การทำธุรกิจทุกอย่างมีความรวดเร็วสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย ซึ่งโทรศัพท์ถือว่าเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่มีใช้กันเกือบทุกคน เพราะง่าย และสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และนี้เป็นข้อดีที่จะทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พนักงานรับโทรศัพท์ จึงมีหน้าที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น แต่ถ้าหากพนังงานรับโทรศัพท์ขาดทักษะในการกับลูกค้า ก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

หลักสูตรการให้บริการทางโทรศัพท์มือถือ จะเน้นในเรื่องทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ และเทคนิคต่างๆ ในการสื่อสาร ให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

หลักสูตร : การให้บริการทางโทรศัพท์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทำให้การทำธุรกิจทุกอย่างมีความรวดเร็วสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย ซึ่งโทรศัพท์ถือว่าเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่มีใช้กันเกือบทุกคน เพราะง่าย และสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และนี้เป็นข้อดีที่จะทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พนักงานรับโทรศัพท์ จึงมีหน้าที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น แต่ถ้าหากพนังงานรับโทรศัพท์ขาดทักษะในการกับลูกค้า ก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

หลักสูตรการให้บริการทางโทรศัพท์มือถือ จะเน้นในเรื่องทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ และเทคนิคต่างๆ ในการสื่อสาร ให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้มีพัฒนาทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์มากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมพัฒนาการให้บริการทางโทรศัพท์ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
 3. เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันในพื้นที่ของการทำงาน
 4. เพื่อให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นให้กับองค์กร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

พนักงานที่เข้ารับอบรมจะได้เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

หัวข้อการบรรยาย

 • ความสำคัญของการให้บริการทางโทรศัพท์
 • วิธีการให้บริการ ความหมายของการให้บริการ
 • เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
 • ทักษะการฟัง
 • การแสดงออกและการให้ Feedback
 • ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • มารยาทในการใช้โทรศัพท์
 • เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา แก้ไขปัญหาและนำเสนอ
 • ปัจจัยความสำเร็จ

 

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 60%  Workshop นำเสนอผลงาน  40%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***