18_32 การสื่อสารภายในทีม (Team Communication)

18,000.00฿

การสื่อสาร คือ เครื่องมือความสำเร็จที่องค์กรทุกแห่งจำเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้ถึงปัจจัยความสำเร็จ การสื่อสารมีหลายแนวคิด แต่สำหรับแนวคิดเพื่อการทำงานเป็นทีมนั้น จะมีลักษณะเฉพาะของการเรียนรู้ที่แตกต่างจากแนวคิดด้านอื่นๆ และแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของทีม  อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการทำงานเป็นที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารนั้นเกิดจากบุคคลในทีม ไม่เปิดใจเข้าสู่การรับรู้ของทีม ไม่สนใจกระบวนการสื่อสารที่ทีมสร้างขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการทำงานได้  หลักสูตรนี้ จึงมุ่งเน้นให้องค์กรได้เห็นถึงการเรียนรู้ของทีมผ่านผ่านกระบวนการสื่อสาร ที่เป็นลักษณะเฉพาะของทีม เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

หลักสูตร : การสื่อสารภายในทีม (Team Communication)

หลักการและเหตุผล

การสื่อสาร คือ เครื่องมือความสำเร็จที่องค์กรทุกแห่งจำเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้ถึงปัจจัยความสำเร็จ การสื่อสารมีหลายแนวคิด แต่สำหรับแนวคิดเพื่อการทำงานเป็นทีมนั้น จะมีลักษณะเฉพาะของการเรียนรู้ที่แตกต่างจากแนวคิดด้านอื่นๆ และแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของทีม  อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการทำงานเป็นที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารนั้นเกิดจากบุคคลในทีม ไม่เปิดใจเข้าสู่การรับรู้ของทีม ไม่สนใจกระบวนการสื่อสารที่ทีมสร้างขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการทำงานได้  หลักสูตรนี้ จึงมุ่งเน้นให้องค์กรได้เห็นถึงการเรียนรู้ของทีมผ่านผ่านกระบวนการสื่อสาร ที่เป็นลักษณะเฉพาะของทีม เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้กระบวนการสื่อสารภายในทีม
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดจากทีได้เรียนรู้ไปพัฒนา ปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
  3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดผ่านกรณีศึกษา

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องบทบาทสมาชิกทีมผ่านกระบวนการสื่อสารภายใน ที่ทำให้เกิดการเข้าใจแนวคิด หลักการ และการนำไปใช้ โดยจะเกิดการทบทวนเส้นทางการสื่อสารของตนเอง ของทีมงานตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนถึงความสำเร็จที่ตั้งใจ

หัวข้อการบรรยาย

  • ความหมายของการสื่อสาร
  • ประโยชน์ของการสื่อสาร
  • องค์ประกอบด้านการสื่อสารในทีม
  • ข้อเด่นและและได้เปรียบเมื่อการสื่อในทีมเกิดขึ้น
  • บรรยากาศการสื่อสารในทีม
  • การออกแบบกระบวนการสื่อสารในทีม
  • เงื่อนไขและปัจจัยด้านการสื่อสารในทีม

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***