18_06 การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (Positive Thinking)

18,000.00฿

สมองของคนเราจะเปิดกว้างและจะพัฒนาสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้นั้น สิ่งสำคัญคือ เราจำเป็นต้องสร้างความคิดให้เป็นเชิงบวกกับสิ่งที่อยู่รอบข้าง “ความคิดเชิงบวก” เป็นระบบการคิดที่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญต้องอาศัยการรับรู้ภายใต้ทัศนคติที่เปิดรับ และแสดงออกถึงการยอมรับต่อสิ่งที่อยู่รอบข้าง ผลที่เกิดจะทำให้การเข้าถึงคน วัตถุหรือสิ่งของด้วยระบบการคิดที่เป็นด้านบวกได้ง่ายขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่คือ เรามักรู้จักคำว่า คิดเชิงบวกเป็นอย่างไร แต่น้อยคนนักจะให้ความสำคัญและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน แต่ถ้าหากเราสามารถพัฒนาความคิดให้เปิดรับต่อความคิดเชิงบวกแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ความสุขในการทำงานและที่สำคัญคือ สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเห็นผลอีกด้วย

หลักสูตร : การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (Positive Thinking)

หลักการและเหตุผล

สมองของคนเราจะเปิดกว้างและจะพัฒนาสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้นั้น สิ่งสำคัญคือ เราจำเป็นต้องสร้างความคิดให้เป็นเชิงบวกกับสิ่งที่อยู่รอบข้าง “ความคิดเชิงบวก” เป็นระบบการคิดที่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญต้องอาศัยการรับรู้ภายใต้ทัศนคติที่เปิดรับ และแสดงออกถึงการยอมรับต่อสิ่งที่อยู่รอบข้าง ผลที่เกิดจะทำให้การเข้าถึงคน วัตถุหรือสิ่งของด้วยระบบการคิดที่เป็นด้านบวกได้ง่ายขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่คือ เรามักรู้จักคำว่า คิดเชิงบวกเป็นอย่างไร แต่น้อยคนนักจะให้ความสำคัญและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน แต่ถ้าหากเราสามารถพัฒนาความคิดให้เปิดรับต่อความคิดเชิงบวกแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ความสุขในการทำงานและที่สำคัญคือ สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเห็นผลอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้หลักการคิดเชิงบวกเพื่อการสร้างความสุขในชีวิตการทำงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้หลักการคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาการทำงาน สร้างประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • หลักการคิดเชิงบวก ความสุขจากการทำกิจกรรม สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานให้มีความสุขร่วมกัน

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

 • ความหมายการคิดเชิงบวก
 • องค์ประกอบหลัก สาระสำคัญ
 • คิดเชิงบวกกับธรรมชาติของมนุษย์
 • ลำดับขั้นตอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิงบวก
 • กระบวนการคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาการทำงาน
 • กรณีศึกษาเพื่อการคิดเชิงบวก
 • ประโยชน์ของการคิดเชิงบวก
 • การปรับทัศคติเพื่อการคิดบวก
 • พฤติกรรมกับการคิดเชิงบวก
 • คุณลักษณะของนักคิดเชิงบวก
 • การพัฒนาอุปนิสัยให้มีความคิดเชิงบวก
 • กรณีศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***