18_04 การบริการด้วยใจ (Service Mind)

18,000.00฿

หน่วยงานทุกๆ หน่วยงาน ย่อมมีกลุ่ม “ลูกค้า” หรือ “ผู้ใช้บริการ”  ที่สนับสนุนซื้อสินค้าหรือบริการของหน่วยงานนั้นๆ  คนกลุ่มนั้น ถือเป็นบุคคลที่จะนำมาซึ่งรายได้และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ดังนั้นหน่วยงานทุกแห่งจึงต้องให้ความสำคัญกับ “ลูกค้า” และจำเป็นต้องขับเคลื่อนบุคลากรด้วย “คุณภาพของงานบริการ” คุณภาพของงานบริการของแต่ละหน่วยงานมีทิศทางไม่แตกต่างกันมาก เพราะความสำคัญของงานบริการมักอยู่ที่ “ความพึงพอใจของลูกค้า” ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานบริการได้เป็นอย่างดี แต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าหน่วยงานไหนจะสามารถปลูกจิตสำนึกด้านงานบริการให้กับพนักงานงานของตนได้ดีกว่ากัน ทั้งแบบต่อหน้าและลับหลัง หลักสูตรนี้ เน้นในส่วนของจิตวิทยาการบริการ พฤติกรรมการบริการและนำกระบวนการต่างๆ เข้าสู่มาตรฐานของงานบริการที่ถือปฏิบัติร่วมกัน

หลักสูตร : การบริการด้วยใจ (Service Mind)

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานทุกๆ หน่วยงาน ย่อมมีกลุ่ม “ลูกค้า” หรือ “ผู้ใช้บริการ”  ที่สนับสนุนซื้อสินค้าหรือบริการของหน่วยงานนั้นๆ  คนกลุ่มนั้น ถือเป็นบุคคลที่จะนำมาซึ่งรายได้และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ดังนั้นหน่วยงานทุกแห่งจึงต้องให้ความสำคัญกับ “ลูกค้า” และจำเป็นต้องขับเคลื่อนบุคลากรด้วย “คุณภาพของงานบริการ” คุณภาพของงานบริการของแต่ละหน่วยงานมีทิศทางไม่แตกต่างกันมาก เพราะความสำคัญของงานบริการมักอยู่ที่ “ความพึงพอใจของลูกค้า” ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานบริการได้เป็นอย่างดี แต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าหน่วยงานไหนจะสามารถปลูกจิตสำนึกด้านงานบริการให้กับพนักงานงานของตนได้ดีกว่ากัน ทั้งแบบต่อหน้าและลับหลัง หลักสูตรนี้ เน้นในส่วนของจิตวิทยาการบริการ พฤติกรรมการบริการและนำกระบวนการต่างๆ เข้าสู่มาตรฐานของงานบริการที่ถือปฏิบัติร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดด้านจิตสำนึกและจิตวิทยาในงานบริการด้วยใจ

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนปรับทัศนคติเพื่องานบริการที่เป็นเลิศ

3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

หัวข้อและการบรรยาย

 • กระตุ้นจิตสำนึกแห่งงานบริการ
 • ความหมายของการบริการด้วยใจ
 • ประโยชน์ องค์ประกอบของการบริการที่เป็นเลิศ
 • ลูกค้าภายในกับงานบริการเพื่อลูกค้าภายนอก
 • ปรับทัศนคติ เจตคติเชิงบวกเพื่องานบริการ
 • การสื่อสารเพื่อความสำเร็จในงานบริการ
 • เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ
 • พฤติกรรมและบุคลิกภาพของนักบริการ
 • ปัจจัยความสำเร็จด้านงานบริการ
 • เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม : การบรรยาย 70 %  Workshop นำเสนอผลงาน 30 %

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน

สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน

วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

***ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***