18_02 Teamwork Skills ทักษะการทำงานเป็นทีม

18,000.00฿

“การทำงานเป็นทีม” เปรียบเหมือนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กร  มีปัจจัยหลายประการที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ  ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม อาทิเช่น  ความสามารถเฉพาะบุคคล การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่  ความร่วมมือใส่ใจ การสื่อสาร  การกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน การรู้คุณค่าในงาน  การดำเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลหาข้อบกพร่องเพื่อนำมาแก้ไข
จนบรรลุวัตถุประสงค์

กระบวนการเหล่านี้จะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้   หากบุคลากรในทีมขาดทักษะในการทำงานร่วมกัน ทีมงานไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว ทีมงานไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ด้วยเหตุนี้  หลายองค์กรจึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทีม  พร้อมทั้งหาแนวทางเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทีมของตนเองให้ตอบสนองการทำงานขององค์กรได้อย่างดีที่สุด หลักสูตรนี้ เป็นการช่วยกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจในความสำคัญของการทำงานเป็นทีมให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

หลักสูตร : ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skills)

หลักการและเหตุผล

“การทำงานเป็นทีม” เปรียบเหมือนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กร  มีปัจจัยหลายประการที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ  ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม อาทิเช่น  ความสามารถเฉพาะบุคคล การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่  ความร่วมมือใส่ใจ การสื่อสาร  การกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน การรู้คุณค่าในงาน  การดำเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลหาข้อบกพร่องเพื่อนำมาแก้ไข
จนบรรลุวัตถุประสงค์

กระบวนการเหล่านี้จะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้   หากบุคลากรในทีมขาดทักษะในการทำงานร่วมกัน ทีมงานไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว ทีมงานไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ด้วยเหตุนี้  หลายองค์กรจึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทีม  พร้อมทั้งหาแนวทางเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทีมของตนเองให้ตอบสนองการทำงานขององค์กรได้อย่างดีที่สุด หลักสูตรนี้ เป็นการช่วยกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจในความสำคัญของการทำงานเป็นทีมให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้แนวคิดการทำงานเป็นทีมไปใช้พัฒนาตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • มิตรภาพของเพื่อนร่วมงาน
  • เรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

ปัจจัยความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

หัวข้อและกรอบการบรรยาย

  • ความหมายของการทำงานเป็นทีม
  • องค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
  • พฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมทีม
  • การวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และการปฏิสัมพันธ์ในทีม
  • การขับเคลื่อนทีมงาน
  • ปัจจัยความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม
  • การบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
  • การเรียนรู้ กิจกรรมผ่านกรณีศึกษา

รูปแบบและลักษณะของการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม :   บรรยาย 70%  Workshop นำเสนอผลงาน  30%
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน
ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม : ภายในบริษัทของท่าน
วิทยากร :  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม เอช อาร์ ทีมเวิร์ค
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 18,000  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


*** ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางกรณีเป็นต่างจังหวัด***