Showing 33–40 of 50 results

 • 18_18 ทักษะการฟังแบบได้ผล (Listening Skills)

  ทักษะการฟังเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็น ต้องเรียนรู้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะการสื่อสารด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการพูด อ่าน เขียน ฯลฯ  ทักษะการฟังที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญของการทักษะการเข้าสังคม
  ลดความเข้าใจผิด ความขัดแย้งในการปฏิสัมพันธ์กับคน นอกจากนี้การพัฒนาทักษะการฟังส่งผลต่อการพัฒนาในด้านสติปัญญา ในแง่ของการฝึกใช้ความคิด การจับประเด็น ฝึกความจำ และฝึกฝนการจดจ่อแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

  อย่างไรก็ตามแม้ทักษะการฟังจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่าทักษะนี้เป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เอง ตามธรรมชาติจึงไม่ต้องดิ้นรนฝึกฝนมากเท่ากับทักษะการสื่อสารด้านอื่นๆ  เมื่อเทียบกับทักษะใน
  ด้านการพูด อ่าน เขียน ที่ให้น้ำหนักความสำคัญในการฝึกฝนมากกว่า ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วทักษะการฟัง เป็นทักษะที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเช่นเดียวกัน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_17 การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)

  การทำงานเป็นทีมถือ เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้ทีมงานมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน แนวคิด การปฏิบัติ การรับรู้ วิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทีมจะต้องสร้าง
  การเรียนรู้สามารถสร้างความสำเร็จในงานได้ การเรียนรู้เป็นทีม สามารถสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือกว่าคุณค่าของบุคคล จะมีความสำคัญยิ่งในองค์กร หากทีมงานสามารถสร้างสรรค์ความรู้ และดึงการเรียนรู้ภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_16 แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ (Motivation for Success)

  องค์กรทุกแห่งต่างมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่พอใจ ทั้งต่อผู้บริหารเองและลูกค้าที่มาใช้บริการ  ทั้งนี้ เครื่องมือสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานคือ  แรงจูงใจ (Motivation)  แรงจูงใจถือเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้  โดยที่แรงจูงใจอาจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง

  ในชีวิตการทำงาน  องค์กรควรหาเทคนิคที่จะสามารถสร้างให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน  ทั้งนี้ก็เพื่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่จะส่งผลดีต่อตัวพนักงานเอง  หัวหน้างาน  ท้ายที่สุดผลประโยชน์ก็จะนำไปสู่คุณภาพขององค์กร หลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นว่า การสร้างแรงจูงใจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทั้งการสร้างจากภายในตนเอง  การสร้างแรงจูงใจเพื่อการบริหารการทำงานของบุคลากรเป็นต้น

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_15 การอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลง เปรียบเหมือนธรรมชาติที่เราไม่สามารถต่อต้านหรือหยุดยั้งได้ การเปลี่ยนแปลงไม่เคย
  หยุดนิ่ง  ดังนั้นหากบุคคลใดที่ต้องการมีความสุขในการดำรงชีวิต จำเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้การอยู่ภายใต้
  การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตนเองได้  การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้หลายระดับ เช่น ตนเอง ครอบครัว สังคม องค์กร การเมือง ประเทศหรือแม้แต่ระดับโลก อย่างไรก็ตาม  หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการดำรงชีวิต บุคคลจำเป็นต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้

  หลักสูตรนี้  จะนำผู้เข้าอบรมไปสู่การสร้างแนวคิด เทคนิคและวิธีการปฏิบัติตน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ  ให้ผู้เข้าอบรม ได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดเดิม สู่แนวคิดใหม่ที่ดีกว่า เพื่อสร้างคุณภาพของการอยู่ภายใต้
  การเปลี่ยนแปลงที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงานและสังคม

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_14 มนุษย์สัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในงาน

  การทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยผลักดันความสำเร็จหรือความล้มเหลวง่ายๆ คือ “คน” ดังนั้น หากคนในองค์การไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานต่อกันแล้ว ก็จะส่งผลต่อความสำเร็จ และความอยู่รอดของธุรกิจ ฉะนั้นแล้วหากท่านต้องการเรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติของ “คน” พยายามเชื่อมโยง ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ทัศนคติและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงใจ
  ซึ่งกันและกัน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_13 การปรับพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกัน

  ธรรมชาติของบุคคลในการทำงานร่วมกัน  มักนำลักษณะส่วนตนรวมกับประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้นๆ เข้ามา
  มีบทบาทในชีวิตการทำงาน ความแตกต่างเหล่านี้  อาจมีผลกระทบต่อการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่ต่างกัน วิธีการทำงานที่ต่างกัน หรือแม้แต่การศึกษาที่ต่างๆ กัน ความแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้น อาจสร้างได้ทั้งปัญหาและเป็นได้ทั้งจุดแข็งของการทำงานร่วมกันก็ได้อยู่ที่หากสมาชิกในฝ่ายงานนั้น  เลือกที่จะปิดช่องว่างระหว่างบุคคลอย่างมีกระบวนการและมีทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่  ปัญหาจากการทำงานร่วมกันในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลนั้นเกิดได้หลายปัจจัย แต่ปัจจัยสำคัญด้านหนึ่ง คือ สมาชิกในทีมไม่เปิดใจยอมรับแนวคิดของบุคคลอื่น เพราะเชื่อในความถูกต้องของการทำงานเดิมของตน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มี กระบวนการเรียนรู้บุคคลและปรับพฤติกรรมตนเอง เพื่อสร้างพื้นที่ความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันได้มากขึ้นและส่งผลต่อประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยตรง

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_12 จิตสำนึกเพื่อการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

  จิตสำนึกถือเป็นความรับผิดชอบที่บุคคลต้องตระหนักถึง ซึ่งหลายองค์กรคาดหวังว่าพนักงานของตนจะเห็นถึงความสำคัญ การอยู่ร่วมกันในองค์กรบุคคลจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การดูและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ทั้งต่อหน้าและรับหลัง การปรับทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสุขในงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจาก เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บุคคลส่วนใหญ่ที่ไม่มีความสุขในการทำงาน เป็นเพราะมีทัศนคติเชิงลบ
  ต่องานที่ทำ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเพราะงานนั้น เป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความอดทนในการทำงานมากๆ  จนทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่าย หรืออาจส่งผลให้เกิดการมององค์กรในแง่ลบ  ขาดความผูกพันในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากรไม่หวงแหน ไม่เกิดความรู้สึกว่าต้องดูแลองค์กรที่ตนทำงานอยู่ แต่ถ้าหากเราเรียนรู้ถึงการมีทัศนคติที่ดี ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตนเองในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ นานา การเปลี่ยนระบบความคิดของตนเอง  ทำให้เกิดความกระตือรือร้นมีแรงผลักดันที่จะพยายาม
  ทำให้งานสำเร็จ และทำให้บุคคลเกิดความสุขในการทำงาน  อีกทั้งจะส่งผลให้งานที่ทำนั้นออกมามีประสิทธิภาพอีกด้วย

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
 • 18_11 เทคนิคการบริหารอารมณ์ (Emotional Management Tehniques)

  ในแต่ละวันอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายอาจจะเป็นความพึงพอใจ ความโกรธ ความร่าเริง ความเจ็บปวด
  ความผิดหวัง เพราะตลอดเวลาที่บุคคล อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง บุคคลจะอยู่ภายใต้สิ่งเร้า (stimulus) และประสบการณ์ (experience) ที่เขามีอยู่ทำให้อารมณ์แปรเปลี่ยนไปมา นี่คือ ธรรมชาติของอารมณ์ที่เราต้องเรียนรู้
  ซึ่งอารมณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล  อย่างไรก็ตาม หากบุคคลไม่สามารถบริหารอารมณ์ของตนเองได้ ขาดการควบคุมอารมณ์ ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปในทางที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและอาจเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง สภาพแวดล้อมก็จะไม่น่าอยู่ เป็นต้น

  ดังนั้นหลักสูตรนี้ เราจึงต้องเรียนรู้ กระบวนบริหารอารมณ์ตามหลักการพัฒนาบุคคล และตามแนวทาง
  ด้านจิตวิทยา หลักการคิดต่างๆ เพื่อนำมาบริหารและปรับกระบวนการใช้ชีวิตและกระบวนการทำงาน

  18,000.00฿ หยิบใส่ตะกร้า