หมวดหลักสูตร “พัฒนาหัวหน้างานและการบริหารองค์กร”
( Leader & Organization Development Program)


หลักสูตร ระดับของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้

ลำดับ กลุ่ม รายละเอียด
ระดับ 5 พัฒนาหัวหน้างานระดับสูง
สำหรับ Top Manager
ผู้บริหารที่อยู่ในระดับสูงสุดของสายบังคับบัญชา ทำหน้าที่นำองค์การไปสู่ความสำเร็จ เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบองค์การทั้งหมด ผู้เข้าอบรมจึงจำเป็นต้องเข้าใจการออกแบบและสร้างนโยบายในเชิงกลยุทธ์เพื่อ จัดการองค์กรเพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในอนาคต
ระดับ 4 พัฒนาหัวหน้างานระดับกลาง
สำหรับ Middle Manager
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่เป็นหัวหน้างานระดับกลาง ถือเป็นผู้รับเอาเป้าหมาย นโยบายและแผนงานจากผู้บริหารระดับสูงให้นำไปปฏิบัติ ทำหน้าที่ประสานงานโดยพยายามรวบรวมผลสำเร็จของการทำงานภายในหน่วยงานที่ตน รับผิด ชอบอยู่ ส่งมอบให้กับผู้บริหารระดับที่อยู่สูงถัดขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาแนวทางหัวหน้างานในเชิงศาสตร์และศิลป์เพื่อบริหาร จัดการองค์กรต่อไป รวมถึงเครื่องมือสำคัญที่ผู้อบรมควรรู้
ระดับ 3 พัฒนาหัวหน้างานระดับต้น
สำหรับ  First-line Manager or First-line Supervisor
ตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับต้น เป็น Line Manager  หัวหน้างาน Supervisor  หัวหน้างาน Foreman ผู้นำกลุ่ม (Crew Leader)เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาหัวหน้างานที่เพิ้งรับตำแหน่งหรือพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งระดับหัวหน้างานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี  ทั้งมีเพื่อสร้างแนวคิดการ บริการจัดการใหม่ให้กับพนักงานรวมถึงเทคนิคการเป็นหัวหน้างานในเชิงศาสตร์ และศิลป์เพื่อบริหารจัดการองค์กรต่อไป
ระดับ 2 ก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน
สำหรับพนักงานทั่วไป
ระดับนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีกลุ่มพนักงานเพื่อที่จะสนับสนุนให้ก้าวสู่เป็นหัวหน้างานในอนาคตหรือหัวหน้างานที่เพิ่งรับตำแหน่ง เพี่อให้ผู้เข้าอบรมเริ่มเข้าใจบทบาทและความสำคัญของการเป็นผู้นำทีมและความสำคัญที่มีต่อองค์กร
ระดับ 1 พัฒนาผู้นำในตนเอง
สำหรับพนักงานทั่วไป
ในระดับนี้เป็นการสอนหรือ Coach ให้พนักงานในองค์กรทุกระดับพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นผู้นำในงาน  สร้างจิตสำนึก ผู้นำในตนเองและสามารถจัดการงาน ชีวิตการทำงานได้อย่างเหมาะสม

เน้นหัวข้อ การพัฒนากลุ่มหัวหน้างาน ทั้งหัวหน้างานระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบและผู้ใต้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยหัวข้อการอบรมต่างมากกว่า 100 หลักสูตร ดังนี

 1. Supervisory Skills
 2. หัวหน้างานระดับต้น
 3. ทักษะของการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก
 4. ศักยภาพที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน
 5. ผู้บริหารที่ครองใจลูกน้อง
 6. การจัดการบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน
 7. นักบริหารงานมืออาชีพ
 8. จิตวิทยาการเป็นหัวหน้างาน*
 9. บุคลคลิกภาพของหัวหน้างาน
 10. ภาวะผู้นำในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
 11. เทคนิคการได้ใจลูกน้อง
 12. จิตวิทยาเพื่อการบริหารงาน
 13. หัวหน้างานในยุคแข่งขัน
 14. หลักการ KPI เพื่อหัวหน้างาน
 15. หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 16. พัฒนาภาวะอารมณ์ในฐานะหัวหน้างาน
 17. เพื่อการบริหารงานหัวหน้างานกับหลักการพัฒนาทีมงาน
 18. หัวหน้างานกับการบริหารในเชิงรุก
 19. หัวหน้างานกับการการจัดการความรู้ **
 20. เทคนิคการสอนงาน
 21. เทคนิคการติดตามงาน
 22. หัวหน้างานประสานใจ
 23. หัวหน้างานในยุคนวัตกรรม
 24. ผู้จัดการมืออาชีพ
 25. การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาEffective Leader
 26. เอ็นเนียแกรมสำหรับหัวหน้างาน
 27. หัวหน้างานกับการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
 28. การบริหารความสัมพันธ์ในทีมงาน
 29. การเป็นผู้นำการสร้างการเรียนรู้ในองค์กร
 30. การจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
 31. เทคนิคการสั่งงาน
 32. หัวหน้างานกับการเทคนิคการสร้างผลงานในทีม
 33. การบริหารผลงานในทีม
 34. ก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
 35. หัวหน้างานมือใหม่
 36. ทักษะทางจิตวิทยาที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน
 37. การกระตุ้นให้เกิดผลงาน
 38. หัวหน้างานกับการประสานงาน
 39. กุญแจแห่งความสำเร็จของการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
 40. หัวหน้างานกับการขับเคลื่อนทีมงาน
 41. หัวหน้างานยุคนวัตกรรม
 42. หัวหน้างานกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
 43. เทคนิคการบริหารความสุขให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 44. หลักพื้นฐานการประเมินลูกน้องสำหรับหัวหน้างาน
 45. การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
 46. การบริหารเวลาในฐานะหัวหน้างาน
 47. หัวหน้างานกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 48. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 49. ปฏิวัติการสั่งงานติดตามงาน และมอบหมายงาน
 50. Empowerment Technique
 51. KPI เพื่อหัวหน้างาน
 52. KPI ( Key Preferment Indicator)
 53. BSC ( Balance Scorecard)
 54. การบริหารงานเชิงกลยุทธ์
 55. การจัดการสำนักงานเชิงระบบ
 56. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 57. การบริหารงานเชิงระบบ
 58. ระบบการจัดบุคลากร
 59. การบริหารทีมงาน (Team Management)
 60. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management)
 61. การบริหารความเสียง (Risk Management)
 62. การบริหารทีมงาน
 63. การบริหาร 5 ส
 64. การจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กร
 65. การบริหารความรู้ ( Knowledge Management)
 66. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization)
 67. องค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization)
 68. การบริหารคนเก่ง
 69. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 70. การบริหารงานอบรมสัมมนาในองค์กร
 71. การบริหารงานคุณภาพ
 72. การวางแผนงานคุณภาพด้วยระเบียบวิธี PDCA
 73. การบริหารโครงการ (Project Management)
 74. การวางแผนงาน (Planning)
 75. การประเมินผลงาน
 76. การบริหารงานแนวใหม่ ( Modern Management)
 77. การบริหารสารสนเทศในองค์การ
 78. การบริหารพฤติกรรมพนักงาน
 79. การบริหารสมรรถนะพนักงาน (Competency Management)
 80. การบริหารธุรกิจ
 81. การกำหนดทิศทางงาน (Direction Setting)
 82. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
 83. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
 84. การประเมินผลและการควบคุมงาน (Evaluation and Control)
 85. การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ (Critical success factor)
 86. SWOT
 87. การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ (Brand Management)
 88. การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance)
 89. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 90. การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
 91. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน
 92. TQM
 93. ผู้จัดการมืออาชีพ
 94. เสริมทักษะภาวะผู้นำ
 95. HR for Non HR Manager
 96. การนำเสนอผลงานสำหรับหัวหน้างาน
 97. จิตวิทยาการบริหาร
 98. หัวหน้างานกับการลงโทษ
 99. ความวางแผนงานระดับหัวหน้างาน
 100. เทคนิคการเป็นที่ปรึกษา