Back

การละลายพฤติกรรม

การละลายพฤติกรรม

การละลายพฤติกรรม คือ  กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแสดงความเป็นตัวเองทำความรู้จัก ผ่อนคลาย ลดอคติ ความรู้สึกกังวลไม่ปลอดภัยและเปิดเผยตัวเองออกมาให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รู้จักกันมากขึ้น กล่าวได้ว่าโดยธรรมชาติแล้วบุคคลธรรมเมื่อมนุษย์ได้เข้ามาสู่สถานที่ใหม่หรือสังคมใหม่ มักจะสร้างกำแพงของตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองด้วยสาเหตุต่างๆตามธรรมชาติ ทำให้เกิดการปิดกั้นตัวเองก่อนการปรับตัวเพื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆนั่นเอง กิจกรรมละลายพฤติกรรมจึงเป็นเครื่องมือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาส ทำความรู้จักโดยการทำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดเผยความเป็นตัวเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน เสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรได้เร็วกว่าการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆเอง ซึ่งกระบวนการละลายพฤติกรรม ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆในการจัดการอบรมสัมมนา,Walk Rally หรือค่ายพักแรม

รูปแบบของการละลายพฤติกรรม

             คือการเปลี่ยนพันธนาการทางความคิด หยุดการยึดติดในภาพลักษณ์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเน้นการเคลื่อนที่ ไม่หยุดนิ่งทั้งพฤติกรรม ภาษากาย  ภาษาพูด ความคิด  ทำกิจกรรมที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความผ่อนคลายเป็นหลัก เพิ่มระดับจนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางสิ่งได้

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมละลายพฤติกรรม

1.เพื่อส่งเสริมการรู้จักกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเปิดเผยความเป็นตัวเอง

3.เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

4.เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

ประโยชน์ของการละลายพฤติกรรม

  1. บุคคลจะแสดงความเป็นตัวเองเปิดเผยตัวเองเปิดใจมากขึ้นเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่ หรือทำลายจุดยึดติดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  2. เกิดความเข้าใจธรรมชาติของบุคคลในกลุ่มงานเดียวกัน สามารถตอบสนองความเคลื่อนไหวในการทำงาน ให้กลุ่มสามารถเข้าถึงกันระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง ทำลายความขัดแย้งระหว่างบุคคล เห็นพฤติกรรมที่เป็นมุมมองใหม่ นอกจากภาพการทำงานปกติ กล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มมากขึ้น
  3. กลุ่มงานหรือทีมงานที่มีความเข้าใจ เกิดความเหนี่ยวแน่นในการองค์กรความเข้าใจนี้ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในงาน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในระดับองค์กรยอมรับกติกา  นำไปสู่การประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน

ที่มา :  http://thailand-recreation-club.blogspot.com/2010/03/blog-post.html

ที่มา :  https://nitispeaker.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *