บริการของเรา

HR Teamwork เราเป็นหน่วยงาน HR Outsourcing ให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมองค์กร ที่หลากหลาย และออกแบบเพื่อหน่วยงานของท่านโดยตรง ทั้งนี้เรามีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในงานพัฒนาบุคลากรของท่าน ไม่ว่าจะเป็น

 • Training and Development (การฝึกอบรมและการพัฒนา)
  Training Program  (โปรแกรมการฝึกอบรม)
  Primary Skills Training (การฝึกอบรมทักษะเบื้องต้น)
  Advanced Skills Training (การฝึกอบรมทักษะขั้นสูง)
  Promoting Diversity  (การส่งเสริมความหลากหลาย)
  Orientation (การปฐมนิเทศ)


 • Human resources planning (การวางแผนทรัพยากรมนุษย์)
  Forecasting (พยากรณ์)
  Maintaining personnel (การบำรุงรักษาบุคลากร)
  Succession Planning (การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง)
  Modeling career path (การสร้างแบบจำลองเส้นทางอาชีพ)


 • Organization Research (งานวิจัยองค์กร)
  Administering opinion surveys  (การสำรวจความคิดเห็นดด้านการจัดการ)
  Focus Group (การสำรวจเฉพาะกลุ่ม)
  Attitude Test (แบบวัดทัศนคติ)
  Publishing Statistical Analysis (การเผยแพร่การวิเคราะห์ทางสถิติ)


 • Organization Activities (กิจกรรมองค์กร)
  Group Traveling (ท่องเที่ยวประจำปี)
  Corporate Social Responsibility : CSR (กิจกรรมเพื่อชุมชน)
  Sport day (กีฬาประจำปี)
  Staff Party (งานเลี้ยงประจำปี)


 • Other
  Labor Relation (แรงงานสัมพันธ์)
  Discipline (วินัยการทำงาน)
  Recruitment (สรรหา)
  Compensation (ค่าตอบแทน)
  Job Description (ด้านคำพรรณางาน)
  Job Evolution (วิวัฒนาการของงาน)

Etc.